Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze,  edukacyjne i kulturalne lokalnej społeczności oraz wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego.

MISJA

Misję tę Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie  realizuje poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie  zbiorów,
  • udostępnianie źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy,
  • popularyzację książki i czytelnictwa (organizacja spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych, warsztatów edukacyjnych, wystaw itp.),
  • współdziałanie z instytucjami, szkołami w celu przygotowania młodego pokolenia do twórczego uczestnictwa w kulturze oraz w organizacji spędzania przez dzieci i młodzież czasu wolnego,
  • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej).

WIZJA

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie to nowoczesna biblioteka na miarę XXI wieku, wpisująca się w przemiany cywilizacyjne i technologiczne, która zachowuje szacunek dla tradycyjnych oczekiwań użytkowników. Biblioteka przyjazna, otwarta dla wszystkich, wygodna do pracy, edukacji i zabawy.